Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Hoogeveen ICT Consultancy:

Artikel 1 Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, leveringen, diensten en/of overeenkomsten van Hoogeveen ICT Consultancy , gevestigd te Spijkenisse.

1.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van degenen, zowel in dienst van Hoogeveen ICT Consultancy als derden voor wier handelen dan wel nalaten Hoogeveen ICT Consultancy aansprakelijk kan zijn.

1.3 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de contractspartij van Hoogeveen ICT Consultancy alsmede degenen die met Hoogeveen ICT Consultancy in onderhandeling treden.

1.4 Hoogeveen ICT Consultancy heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden treden als dan in de plaats van de tot dan toe geldende voorwaarden en zullen van toepassing worden op reeds bestaande overeenkomsten vanaf het moment dat Hoogeveen ICT Consultancy aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

1.5 Hoogeveen ICT Consultancy is nimmer gebonden aan afwijkingen van, aanvullingen op en bedingen strijdig met deze voorwaarden, tenzij en voor zover deze door Hoogeveen ICT Consultancy uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Bij strijd tussen deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de wederpartij zullen deze algemene voorwaarden prevaleren.

1.6 Indien enige bepaling van de tussen partijen gesloten overeenkomst, deze algemene voorwaarden daaronder begrepen, in strijd blijkt te zijn met een of meerdere dwingendrechtelijke bepalingen, dan wel door de rechter op enig andere grond nietig worden verklaard, worden partijen geacht, in plaats van deze bepaling, datgene te zijn overeengekomen, dat het dichtst bij de betreffende bepaling komt zonder in strijd met de wet of nietig te zijn, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedoeling van partijen bij de oorspronkelijke bepaling. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan blijft de betreffende bepaling buiten toepassing, waarbij de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes en aanbiedingen door of namens Hoogeveen ICT Consultancy gedaan, ook indien door een vertegenwoordiger of tussenpersoon op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand door een schriftelijke bevestiging van Hoogeveen ICT Consultancy. In het geval Hoogeveen ICT Consultancy de overeenkomst niet schriftelijk heeft bevestigd, komt een overeenkomst tot stand doordat Hoogeveen ICT Consultancy met uitvoeringshandelingen is begonnen.

2.3 Mondelinge toezeggingen door vertegenwoordigers of tussenpersonen van Hoogeveen ICT Consultancy binden Hoogeveen ICT Consultancy slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

2.4 Iedere orderbevestiging van Hoogeveen ICT Consultancy wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij, binnen 5 dagen na datum orderbevestiging, schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

2.5 Indien de wederpartij een wijziging aanbrengt in de overeenkomst dan wel indien hij een nadere opdracht verstrekt, worden deze nadere overeenkomsten geacht een onlosmakelijk geheel te vormen met de eerdere overeenkomst en zijn deze voorwaarden daarop volledig van toepassing. Indien de wijziging van de overeenkomst verhoging van de kosten tot gevolg heeft, zullen deze kosten op de aan de wederpartij te verzenden factuur afzonderlijk worden aangegeven. Het verstrekken van een nadere opdracht of het wijzigen van een overeenkomst kan tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijden wijzigen, hetgeen nimmer aan Hoogeveen ICT Consultancy kan worden tegengeworpen.

2.6 De met Hoogeveen ICT Consultancy in contact tredende wederpartij is te allen tijde gehouden de door Hoogeveen ICT Consultancy ten behoeve van de wederpartij gemaakte voorbereidingskosten, waaronder offerte-, reis-, vergader- en verblijfkosten, alsmede kosten verbonden met het inwinnen van informatie bij derden, aan Hoogeveen ICT Consultancy te vergoeden.

Artikel 3 Prijs

3.1 Prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), verzend-, transport-, verzekerings- of andere kosten welke in verband met de overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in de aanbiedingen, offertes of opdrachtbevestigingen.

3.2 Indien tussen de datum van de aanbieding of offerte en de datum van de overeenkomst dan wel tussen de datum van de overeenkomst en de datum van levering prijsstijgingen, waaronder begrepen prijzen van grondstoffen, materiaalkosten, produktiekosten, de invoering of verhoging van belastingen en/of andere heffingen of koersen van buitenlandse valuta, plaatsvinden, ongeacht of deze voorzienbaar waren, heeft Hoogeveen ICT Consultancy het recht deze prijsstijgingen door te berekenen aan de wederpartij.

3.3 Het bepaalde in lid 2 is tevens van toepassing, wanneer de in dat lid opgesomde omstandigheden zich voordoen tijdens de uitvoering van de opdracht; alsdan vindt alleen prijsaanpassing plaats met betrekking tot de nog te leveren zaken en diensten en nog te verrichten werkzaamheden.

3.4 Indien ten gevolge van wijzigingen in de overeenkomst met betrekking tot het tijdstip van levering en/of de te leveren materialen door Hoogeveen ICT Consultancy extra kosten worden gemaakt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

Artikel 4 Betaling

4.1 Alle betalingen dienen binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek of verrekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2 Hoogeveen ICT Consultancy is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling dan wel zekerheid voor de betaling te vorderen.

4.3 Indien geen betaling plaatsvindt binnen de in lid 1 genoemde termijn, is de wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is vanaf dat tijdstip een rente verschuldigd van 2 % per maand.

4.4 Alle kosten van invordering van het door de wederpartij verschuldigde zijn voor rekening van de wederpartij, welke worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van Ä 1000,00.

4.5 Iedere factuur wordt geacht juist te zijn, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk bij aangetekend schrijven en gemotiveerd daartegen heeft geprotesteerd.

4.6 In geval van te late betaling is Hoogeveen ICT Consultancy gerechtigd haar verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden alsmede van de wederpartij volledige schadevergoeding te vorderen.

4.7 Iedere betaling door de wederpartij, ongeacht de grootte van het bedrag en/of aanwijzing zijdens de wederpartij, zal steeds geacht worden te zijn geschied in de eerste plaats in mindering op te eniger tijd verschuldigd geworden rente, vervolgens op de invorderingskosten en vervolgens op de oudste opeisbare vordering van Hoogeveen ICT Consultancy, tenzij Hoogeveen ICT Consultancy schriftelijk anders heeft verklaard.

Artikel 5 Levering

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Hoogeveen ICT Consultancy aangegeven levertijden altijd bij benadering zijn en nimmer als fatale termijnen kunnen worden aangemerkt.

5.2 In geval van overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook, is Hoogeveen ICT Consultancy niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij en/of derden geleden of nog te lijden schade, is de wederpartij voorts niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden en is de wederpartij evenmin gerechtigd zijn verplichting(en) niet na te komen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Hoogeveen ICT Consultancy.

5.3 In geval van extra leveringen of extra werkzaamheden op verzoek van de wederpartij is Hoogeveen ICT Consultancy niet aan de overeengekomen levertijd gehouden.

5.4 De wederpartij is verplicht de zaken direct na gereedkoming in ontvangst te nemen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken door Hoogeveen ICT Consultancy af magazijn. Het risico voor te leveren zaken gaat onmiddellijk vanaf de afzending (belading) uit een magazijn of opslagplaats op de wederpartij over. In het geval Hoogeveen ICT Consultancy belast is met de installatie van de door haar verkochte en geleverde zaken, zal de levering eerst hebben plaatsgevonden na installatie.

5.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komt het transport, vervoer en/of overdracht van zaken, waaronder materialen, informatiedragers en apparatuur, volledig voor rekening en risico van de wederpartij.

5.7 Eventuele installatiewerkzaamheden worden door Hoogeveen ICT Consultancy te allen tijde afzonderlijk aan de wederpartij in rekening gebracht.

5.8 Indien is overeengekomen dat Hoogeveen ICT Consultancy het transport verzorgd, zijn de kosten van het transport en het risico onmiddellijk vanaf de afzending (belading) voor rekening van de wederpartij. Hoogeveen ICT Consultancy is niet aansprakelijk voor transportschade, daaronder begrepen mancoís, behoudens indien deze schade in dekking wordt genomen door enige verzekering van Hoogeveen ICT Consultancy, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van Hoogeveen ICT Consultancy in het desbetreffende geval aanspraak geeft. De wederpartij is verplicht om eventuele transportschade onverwijld aan Hoogeveen ICT Consultancy te melden, bij gebreke waarvan ieder aanspraak jegens Hoogeveen ICT Consultancy komt te vervallen.

5.9 Hoogeveen ICT Consultancy behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

5.10 Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie of instructie, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij, die alle kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zal zijn. Hoogeveen ICT Consultancy is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan aan opgeslagen zaken.

5.11 Retourzendingen worden slechts door Hoogeveen ICT Consultancy geaccepteerd, nadat Hoogeveen ICT Consultancy hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend. Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wederpartij is gehouden het transportrisico genoegzaam te verzekeren.

5.12 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, blijven zaken die voor reparatie, bewerking of inspectie zijn afgegeven bij Hoogeveen ICT Consultancy voor risico van de wederpartij.

Artikel 6 Overgang van rechten

6.1 De rechten uit of krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk door de wederpartij aan derden worden overgedragen.

Artikel 7 Reclamering

7.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering onverwijld te controleren dan wel te doen controleren voor wat betreft hoeveelheid, soort, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onverwijld aan Hoogeveen ICT Consultancy te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.

7.2 Indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na levering schriftelijk bij aangetekend schrijven en onder opgave van redenen heeft gereclameerd, geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard.

7.3 Reclames vormen geen grond tot opschorting van enige verplichting door de wederpartij.

7.4 Het reclamerecht van de wederpartij vervalt, wanneer de geleverde zaken geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

7.5 Indien Hoogeveen ICT Consultancy een reclame schriftelijk heeft geaccepteerd, kunnen de betreffende zaken binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Hoogeveen ICT Consultancy worden geretourneerd. Geretourneerde zaken worden uitsluitend door Hoogeveen ICT Consultancy geaccepteerd indien zij in dezelfde staat verkeren als waarin zij werden afgeleverd.

7.6 Indien voldaan is aan het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal Hoogeveen ICT Consultancy de wederpartij maximaal crediteren voor de door Hoogeveen ICT Consultancy terzake van de geaccepteerde zaken aan de wederpartij gefactureerde bedragen.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Het eigendomsrecht van door Hoogeveen ICT Consultancy aan de wederpartij verkochte en geleverde zaken zal eerst op de wederpartij overgaan, indien en zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens Hoogeveen ICT Consultancy ten volle heeft voldaan.

8.2 Onder de verplichtingen als bedoeld in het vorige lid wordt tevens verstaan alle schadevergoedingen, waaronder renten, boeten en kosten, welke de wederpartij aan Hoogeveen ICT Consultancy verschuldigd is terzake van het niet - tijdig - nakomen van diens verplichtingen.

8.3 Zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet volledig is nagekomen, is de wederpartij niet bevoegd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogeveen ICT Consultancy, het geleverde op een ander adres te houden dan op het bij het aangaan van de overeenkomst opgegeven adres, dan wel het geleverde anderszins buiten zijn onderneming te brengen of daarover op welke andere wijze dan ook te beschikken, overdracht van het geleverde, het vestigen van een pandrecht of bezwaren met enig ander recht, beperking of last daaronder begrepen. De wederpartij mag de door Hoogeveen ICT Consultancy afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van een bedrijf, in welk geval de wederpartij op zijn beurt gehouden is onder beding van eigendomsvoorbehoud te leveren.

8.4 Bij gebreke van - tijdige - nakoming van zijn verplichtingen door de wederpartij is Hoogeveen ICT Consultancy te allen tijde gerechtigd het door haar geleverde terug te nemen. Alle daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de wederpartij.

8.5 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, onploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal. Rechten ter zake van een uitkering vanwege een verzekeringsovereenkomst cedeert de wederpartij hierbij op voorhand aan Hoogeveen ICT Consultancy.

Artikel 9 Medewerking door wederpartij

9.1 De wederpartij zal Hoogeveen ICT Consultancy steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Hoogeveen ICT Consultancy noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

9.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij Hoogeveen ICT Consultancy materialen, informatiedragers en apparatuur zal verschaffen, dan dienen deze te voldoen aan de specificaties, die Hoogeveen ICT Consultancy aan de wederpartij kenbaar maakt.

9.3 Indien de wederpartij de voor Hoogeveen ICT Consultancy noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Hoogeveen ICT Consultancy stelt of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Hoogeveen ICT Consultancy voldoet, heeft Hoogeveen ICT Consultancy in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van haar werkzaamheden en heeft zij het recht om de daaruit voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

9.4 De wederpartij draagt er zorg voor dat diens werkruimte, waar Hoogeveen ICT Consultancy haar werkzaamheden dient te verrichten, waar reparatie-, controle- en testwerkzaamheden dienen plaats te vinden en/of waar de (op)geleverde zaken, zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Hoogeveen ICT Consultancy te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroomtoevoer en andere omgevingseisen.

9.5 De wederpartij dient, in geval van door Hoogeveen ICT Consultancy uit te voeren reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan apparatuur van de wederpartij, te allen tijde zorg te dragen voor een deugdelijke en volledige reservekopie van diens programmatuur en bestanden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid van Hoogeveen ICT Consultancy jegens de wederpartij en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop haar verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft.

10.2 Bij het inschakelen van derden door Hoogeveen ICT Consultancy, zal Hoogeveen ICT Consultancy steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Hoogeveen ICT Consultancy is echter voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

10.3 Hoogeveen ICT Consultancy is evenmin aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het handelen of nalaten van de wederpartij zelf of door personen, die de wederpartij heeft aangesteld of waarvoor de wederpartij anderszins verantwoordelijk is. Verder is Hoogeveen ICT Consultancy niet aansprakelijk voor schade als gevolg van door de wederpartij verstrekken van onjuiste of gebrekkige gegevens.

10.4 De aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in lid 1 geldt tevens voor het geval Hoogeveen ICT Consultancy aansprakelijk is voor fouten van door Hoogeveen ICT Consultancy ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Hoogeveen ICT Consultancy bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

10.5 De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van Hoogeveen ICT Consultancy.

10.6 Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-(deel)factuurwaarde van de levering of verrichte dienst, doch in ieder geval tot een bedrag van maximaal Ä 5.000,-- (vijfduizend euro).

10.7 Hoogeveen ICT Consultancy is in geen geval aansprakelijk voor door de wederpartij geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

10.8 Hoogeveen ICT Consultancy is nimmer aansprakelijk voor een gebrek in een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een door een derde aan haar afgeleverd product.

10.9 Hoogeveen ICT Consultancy is nimmer aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan programmatuur en bestanden, dat het gevolg is van door Hoogeveen ICT Consultancy uitgevoerde reparatie- en/of onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 11 Vrijwaring

11.1 De wederpartij is gehouden Hoogeveen ICT Consultancy te vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van enig feit, waarvoor aansprakelijkheid jegens de wederpartij in deze algemene voorwaarden is uitgesloten. Verder vrijwaart de wederpartij Hoogeveen ICT Consultancy voor alle aanspraken van derden op grond van producten-aansprakelijkheid, die na aflevering door Hoogeveen ICT Consultancy optreden.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Hoogeveen ICT Consultancy bevoegd haar leveringsverplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden te zijn.

12.2 Onder overmacht aan de zijde van Hoogeveen ICT Consultancy zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verstaan onvoorziene omstandigheden, die de normale bedrijfsvoering verstoren en de uitvoering van de overeenkomst vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, waaronder: natuurrampen, oorlog, oorlogsdreiging of Ėomstandigheden, mobilisatie, onlusten, oproer en ernstige ongeregeldheden; stagnatie van de aanvoer van noodzakelijke materialen en gereed zijnde producten; ziekte van personen van zodanige omvang dat behoorlijke en/of tijdige nakoming in redelijkheid onmogelijk is; staking, werkonderbreking, werkverhindering of vergelijkbare acties in of jegens de onderneming van Hoogeveen ICT Consultancy, haar leveranciers of van derden, van welke diensten zij gebruik maakt; schade aan bedrijfsmiddelen door brand, storm of van buiten komende onvoorziene oorzaken; enige maatregel zijdens een nationale of internationale overheid; verlies of beschadiging van zaken bij transport; vervoersstakingen of andere vervoersbelemmeringen; stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de levering in de openbare nutsbedrijven; gebreken aan energiedragers; machinebreuk en andere ongevallen; toerekenbare tekortkoming van derden, van wiens diensten Hoogeveen ICT Consultancy gebruik maakt.

12.3 In geval van overmacht aan de zijde van Hoogeveen ICT Consultancy blijft de wederpartij gehouden zijn verplichtingen na te komen, voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het intreden van de overmacht.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De wederpartij staat er jegens Hoogeveen ICT Consultancy voor in dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart Hoogeveen ICT Consultancy voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.

13.2 Indien een derde op grond van enig beweerd recht als in lid 1 bedoeld tegen de gebruikmaking door Hoogeveen ICT Consultancy bezwaar maakt, is Hoogeveen ICT Consultancy zonder meer reeds op grond daarvan gerechtigd, terstond haar werkzaamheden te staken en van de wederpartij vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd het recht van Hoogeveen ICT Consultancy volledige schadevergoeding te vorderen, zonder dat Hoogeveen ICT Consultancy tot enigerlei vergoeding van schade, kosten en interessen aan de wederpartij en/of derden gehouden zal zijn.

13.3 Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op de voor de wederpartij ontwikkelde dan wel ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals berekeningen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Hoogeveen ICT Consultancy of haar licentiegevers. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Hoogeveen ICT Consultancy en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoogeveen ICT Consultancy noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd, vermenigvuldigd, aan derden worden getoond dan wel ter hand worden gesteld of op enigerlei andere wijze worden gebruikt, ongeacht het daaraan ten grondslag liggende doel. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten.

13.4 Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele of industriŽle eigendom in de programmatuur, apparatuur of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

13.5 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Hoogeveen ICT Consultancy zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriŽle eigendom zal Hoogeveen ICT Consultancy het geleverde tegen creditering van de aankoopkosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgen dat de wederpartij het aan hem geleverde, al dan niet door andere gelijkwaardige programmatuur, apparatuur of ander materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

Artikel 14 Tussentijdse beŽindiging en ontbinding

14.1 Ieder der partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beŽindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of (op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beŽindigd, indien de andere partij, na deswege door de beŽindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij de ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die ander partij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14.2 De tussentijdse beŽindiging als in het vorige lid omschreven heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen na het tijdstip waarop de andere partij de mededeling van beŽindiging ontvangt, niet langer verplicht zal zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beŽindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.

14.3 In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid heeft de tussentijdse beŽindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de wederpartij in gebreke blijft om de eenmalige vergoeding voor het recht van gebruik van de door Hoogeveen ICT Consultancy voor de wederpartij ontwikkelde programmatuur of het door Hoogeveen ICT Consultancy geleverde programmapakket aan haar te voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en de wederpartij zal Hoogeveen ICT Consultancy desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd zijn voor het tijdvak gedurende welke de wederpartij wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.

Artikel 15 Cursussen, opleidingen en trainingen

15.1 Indien de dienstverlening van Hoogeveen ICT Consultancy bestaat uit het verzorgen van cursussen, opleidingen en trainingen is de wederpartij gehouden voor aanvang van de cursus, opleiding of training de daarvoor verschuldigde kosten te voldoen.

15.2 Indien de wederpartij deelname aan de cursus, opleiding of training annuleert gelden de, door Hoogeveen ICT Consultancy gehanteerde, gebruikelijke regels.

15.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe, naar het oordeel van Hoogeveen ICT Consultancy, aanleiding geeft, behoudt Hoogeveen ICT Consultancy zich het recht voor de betreffende cursus, opleiding of training te verzetten op een latere datum of een later tijdstip, danwel deze te annuleren.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle door Hoogeveen ICT Consultancy gesloten overeenkomsten, op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op de totstandkoming, uitvoering en uitlegging van deze overeenkomsten alsmede op alle door Hoogeveen ICT Consultancy verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.Copyright (C) 2014 Hoogeveen ICT Consultancy. All rights reserved. disclaimer Algemene Voorwaarden